Årets sista recipientkontroll är klar

2017-01-30

Recipientkontroll2016December månads analysresultat i Kävlingeåns recipientkontrollprogram har levererats från Alcontrol. Därmed kan hela 2016 summeras. Provtagningarna utfördes den 20 december.

 

 

Sammanfattning december 2016

Näringstillstånd/eutrofiering

Vid de provtagna stationerna var kvävehalterna i huvudsak extremt höga annars var de mycket höga. Fosforhalten var generellt hög, men mycket hög i Vombsjöns utlopp (stn 17) och Torpsbäcken-Övedsbäcken (stn 19). Både kväve- och fosforhalterna var förhållandevis normala för respektive station.
I Klingavälsån-I utloppet från Sövdesjön var ammoniumkvävehalterna måttligt höga (340 µg/l), så höga halter var där senast i december 2014.

 

Ljusförhållanden

Vattnets grumlighet (turbiditet) bedömdes huvudsakligen som måttlig eller betydlig vid provpunkterna men som svagt grumlig vid Vombsjöns utlopp (stn 17).

 

Syretillstånd och syretärande ämnen

Vid samtliga undersökta lokaler var vattnet syrerikt (d.v.s. syrehalter >7,0 mg/l). Syrgasmättnaden varierade mellan 80-99 %.

BOD-halten (biologisk syreförbrukning) var förhållandevis normal.

 

Surhetstillstånd

Vattnets pH-värde var tillfredsställande (d.v.s. > 6,0) vid samtliga undersökta stationer och varierade mellan 7,9 och 8,2.

För övrigt noterades inga anmärkningsvärda analysresultat.

 

Sidan skapad 2012 av www.richardnilsson.com