Årsrapporter från 2016 finns att ladda ned

2017-05-12

Årsrapporterna från recipientkontrollen samt från Kraftringen Energi AB:s vattenkvalitetskontrollprogram 2016 finns nu att ladda ned på rapportsidan eller nedan.

 

Sammanfattning från recipientkontrollen

Väder och vattenföring

 • Årsnederbörden år 2016 var ca 8 % mindre än normalt.
 • Årsmedeltemperaturen var 9,4 °C, vilket var 1,5 grader mer än normalt.
 • Årets medelvattenföring i Kävlingeån – Högsmölla (8,3 m3/s) var lägre än medelvattenföringen för perioden 1976-2015, men flöden över de normala uppmättes i februari.

Vattenkemi

 • pH-värdet varierade under året mellan 7,6 och 8,9. Förhöjda pH-värden under sommarmånaderna i Vombsjön (stn 17) och utloppet från Sövdesjön (stn 50) indikerade algblomning.
 • Vid flertalet provtagningar bedömdes vattnet som syrerikt (>7 mg/l). Under sommaren och hösten förekom dock måttligt syrerika förhållanden vid Torpsbäcken – Övedsbäcken (stn 19) och Vombsjöns utlopp (stn 17).
 • Årsmedelhalterna av kväve bedömdes vid flertalet stationer som mycket höga. Undantaget var Bråån – Gamla landsvägsbron vid Örtofta kyrka (stn 27A) där kvävehalten bedömdes som extremt hög.
  De lägsta årsmedelhalterna av kväve uppmättes i Klingavälsån – vid utloppet till Kävlingeån (stn 35) och i utloppet från Sövdesjön (stn 50).
 • Årsmedelhalten av fosfor var mycket hög vid flertalet stationer år 2016. I Sularpsbäcken – Nedströms S:a Sandby reningsverk (stn 33), Kävlingeån – Örtofta uppströms landsvägsbron (stn 10), Björkaån – före utloppet i Vombsjön (stn 20) samt i Tranåsbäcken och Djurrödsbäcken – vid utloppet till Tolångaån (stn 51 och 52) var halterna lägre och bedömdes som höga.
 • Årsmedelhalten av både kväve och fosfor 2016 var överlag lägre eller jämförbar med årsmedelvärdet för perioden 1990/98-2016 med några få undantag.

Föroreningsbelastande verksamheter

 • Sammanlagt släppte de kommunala avloppsreningsverken och andra verksamheter i området ut ca 133 ton kväve, ca 2,2 ton fosfor och ca 44 ton BOD7 (vattnets biologiska syreförbrukning) till Kävlingeån och dess biflöden under året. Detta innebar att andelen fosfor och kväve till havet som härstammade från reningsverken uppgick till ca 8 respektive 9 % och för BOD7 ca 12 %.

Transporter och arealspecifika förluster

 • Den totala kväve- och fosfortransporten i Kävlingeån till havet under året blev ca 1148 respektive ca 17 ton, vilket var lägre än föregående år samt lägre än medeltransporten för perioden 1988-2015.
 • Transporten av BOD7 (527 ton) var även den lägre än föregående år och lägre än medeltransporten för perioden 2002-2015.
 • Den arealspecifika förlusten för totalfosfor år 2016 var generellt måttligt hög, med undantag för i Uppströms Bråån – G:a vägbron Örtofta kyrka (stn 27A) där den var hög.
 • För totalkväve var förlusterna höga vid alla provtagna stationer. Treårsmedelvärdet för förlusterna av både fosfor och kväve följde samma bedömning som ovan eller var lägre.

Tillstånd vattenkvalitet

 • Klassning av syre-, närings-, ljus- och försurningstillstånd varierade från måttligt (P, Vombsjöns utlopp) till dålig (N, Björkaån och Bråån samt FNU för Klingavälsån).

 

Årsrapport från Kraftringen Energi AB:s vattenkvalitetskontrollprogram 2016

I denna rapport redovisas resultaten från provtagningar och mätningar för perioden januari 2016 – december 2016. Utöver detta redovisas resultatet från den årliga fiskkontrollen som utfördes i september 2016 i bilaga 14.

 

 

 

 

 

Sidan skapad 2012 av www.richardnilsson.com