Data från recipientkontrollen i februari

2017-03-29

Recipientkontroll7 februari var Alcontrol ute och genomförde årets andra provtagningar inom recipientkontrollen. Proverna har analyserats och finns nu tillgängliga för nedladdning nedan.

 

 

Sammanfattning februari 2017

Näringstillstånd/eutrofiering

Kvävehalterna bedömdes som mycket höga till extremt höga. Det var i huvudsak höga fosforhalter under februari med undantag för Kävlingeån-Högsmölla uppströms dammen (stn 3), Vombsjöns utlopp (stn 17), Sularpsbäcken-Nedströms S:a Sandby reningsverk (stn 33) och Klingavälsån – vid utloppet till Kävlingeån (stn 36) där det var mycket höga halter. Både kväve- och fosforhalterna var förhållandevis normala för årstiden.

 

Ljusförhållanden

Grumligheten vid de provtagna punkterna var i huvudsak måttlig. I Bråån vid Örtofta kyrka (stn 27A), Tranåsbäcken- Vid utlopp till Tolångaån (stn 51) och Sularpsbäcken-Nedströms S:a Sandby reningsverk (stn 33) bedömdes vattnet som betydligt grumligt, medan det var starkt grumligt i Klingavälsån – vid utloppet till Kävlingeån (stn 36). Sjöar har generellt en lägre grumlighet än vattnet från inkommande vattendrag då sjöarna fungerar som sedimentationsbassänger.

 

Syretillstånd och syretärande ämnen

Vid samtliga undersökta lokaler var vattnet syrerikt (d.v.s. syrehalter >7,0 mg/l). Syrgasmättnaden varierade mellan 88-131 %. 131% var det vid Klingavälsån-I utloppet från Sövdesjön och det kan indikera en blomning av kiselalger, vilket styrks av det högre pH-värdet.

BOD-halten (biologisk syreförbrukning) var förhållandevis låg.

 

Surhetstillstånd

Vattnets pH-värde var tillfredsställande (d.v.s. > 6,0) vid samtliga undersökta stationer och varierade mellan 8,0 och 8,8.

För övrigt noterades inga anmärkningsvärda analysresultat.

 

Sidan skapad 2012 av www.richardnilsson.com