Första recipientkontrollen för året

2017-02-26

Recipientkontroll17 januari var Alcontrol ute och genomförde årets första provtagningar inom recipientkontrollen. Proverna har analyserats och finns nu tillgängliga för nedladdning nedan.

 

 

Sammanfattning januari 2017 (lilla provtagningen)

Januari månad präglades generellt av lite nederbörd.

Näringstillstånd/eutrofiering

Kvävehalterna bedömdes som extremt höga i Bråån vid Örtofta kyrka (stn 27A) medan de var mycket höga vid övriga stationer. Mycket höga fosforhalter uppmättes vid samtliga stationer med undantag för Björkanån – Före utloppet i Vombsjön (stn 20). Både kväve- och fosforhalterna var förhållandevis normala för årstiden.

 

Ljusförhållanden

Grumligheten vid de provtagna punkterna varierade. I Vombsjöns utlopp (stn 17) bedömdes vattnet som svagt grumligt, medan det var starkt grumligt i Klingavälsån – vid utloppet till Kävlingeån (stn 36). I Klingavälsån har det inte varit så hög grumlighet sedan 2012. Vid provtagningen var det i provet från Klingavälsån svarta partiklar (skulle kunna vara sotpartiklar), vilket kan förklara den starka grumligheten. Vid övriga punkter var vattnet betydligt grumligt. Sjöar har generellt en lägre grumlighet än vattnet från inkommande vattendrag då sjöarna fungerar som sedimentationsbassänger.

 

Syretillstånd och syretärande ämnen

Vid samtliga undersökta lokaler var vattnet syrerikt (d.v.s. syrehalter >7,0 mg/l). Syrgasmättnaden varierade mellan 89-100 %.

BOD-halten (biologisk syreförbrukning) var förhållandevis låg.

 

Surhetstillstånd

Vattnets pH-värde var tillfredsställande (d.v.s. > 6,0) vid samtliga undersökta stationer och varierade mellan 7,9 och 8,1.

För övrigt noterades inga anmärkningsvärda analysresultat.

 

Sidan skapad 2012 av www.richardnilsson.com