Mars månads recipientkontroll

2017-04-27

Recipientkontroll14 mars var Alcontrol ute och genomförde årets tredje provtagningar inom recipientkontrollen. Proverna har analyserats och finns nu tillgängliga för nedladdning nedan.

 

 

Sammanfattning mars 2017

Näringstillstånd/eutrofiering

Kvävehalterna bedömdes som mycket höga till extremt höga. Det var höga fosforhalter under mars vid alla provtagningsstationer. Både kväve- och fosforhalterna var förhållandevis normala för årstiden.

 

Ljusförhållanden

Grumligheten vid de provtagna punkterna var i huvudsak måttlig. Vid Klingavälsån – vid utloppet till Kävlingeån (stn 36) och Kävlingeån – Högsmölla uppströms dammen (stn 3) bedömdes vattnet som betydligt grumligt.

 

Syretillstånd och syretärande ämnen

Vid samtliga undersökta lokaler var vattnet syrerikt (d.v.s. syrehalter >7,0 mg/l). Syrgasmättnaden varierade mellan 91-109 %.

BOD-halten (biologisk syreförbrukning) var förhållandevis låg.

 

Surhetstillstånd

Vattnets pH-värde var tillfredsställande (d.v.s. > 6,0) vid samtliga undersökta stationer och varierade mellan 8,1 och 8,4.

För övrigt noterades inga anmärkningsvärda analysresultat.

 

Sidan skapad 2012 av www.richardnilsson.com