Rapport från 2016 års ålgräsinventering

2017-01-18

Omslag till rapporten Ålgräsundersökningar i Lommabukten 2016Toxicon AB har under 2016 utfört undersökningar på ålgräset utbredning och täckningsgrad i Lommabukten. Rapporten kan du ladda ner här.

 

Sammanfattning av rapporten

En undersökning av ålgräsets täckningsgrad och djuputbredning utfördes i augusti-september 2016 i norra Lommabukten på uppdrag av Kävlingeåns Vattenråd och i södra Lommabukten på uppdrag av Höje å Vattenråd.

 

Undersökningen utanför Kävlingeån utfördes genom videofilmning av femton transekter i området Vikhög-Långa Bryggan och i vattendjupintervallet 1-8 m. Utanför Höje å videofilmades 16 transekter på motsvarande sätt mellan Habo Ljung och Blå Caféet.

 
Undersökningarna visade på mycket stora och friska bestånd av ålgräs i norra Lommabukten, utanför Kävlingeån. I huvuddelen av området förekom ingen påväxt. I området 0,6-1,2 m förekom, förutom de grundast förekommande plantorna av ålgräs, även relativt rikligt av borstnate och nating. I detta grunda område förekom en hel del fintrådiga alger, både löst och som påväxt framför allt på borstnate. Även i den södra delen, utanför Höje å, förekom stora bestånd men tätheterna var något lägre, framför allt strax norr om Höje å.

 
Ålgräs förekom mellan ca 0,6 m och ut till 9,0 m som djupast vilket är i paritet med tidigare undersökningar 2012-15 utanför Kävlingeån och i hela bukten 2007. Medeldjupet i hela undersökningsområdet för den djupast förekommande plantan var 7,4 m, men med stora skillnader mellan norra och södra delen. Utanför Kävlingeån var maxmedeldjupet 6,6 (standardavvikelse 1,20 m) medan maxmedeldjupet utanför Höje å var 8,14 (standardavvikelse 0,58 m). Orsaker till detta är troligen i huvudsak topografiska med koppling till skillnader i bottenunderlag.

 
Som underlag till klassning av ekologisk status enligt Vattendirektivet har klassningsgränserna för ålgräs i typområde 6, Öresunds kustvatten, använts. Med ett medeldjup för djuputbredningen på 6,6 m ger detta statusen ”God” hela undersökningsområdet. Om endast den södra delen klassas är statusen ”Hög” med medelutbredningsdjup på över 8 m.

 
Sammantaget var det relativt små förändringar relativt 2015 utanför Kävlingeån och förändringarna utanför Höje å relativt 2007 var också relativt små.

 

 

Inventeringen är en uppföljning på tidigare års ålgräsinventeringar. Dessa samt andra intressanta rapporter finns att ladda ner på rapportsidan.

Sidan skapad 2012 av www.richardnilsson.com