Rapport från ålgräsinventering 2018

2019-02-07
Rapport över undersökningar av ålgräs i Lommabukten 2018

Rapport över undersökningar av ålgräs i Lommabukten 2018

Toxicon AB har levererat rapporten Ålgräsundersökningar i Lommabukten 2018.

 

Sammanfattning av rapporten

En undersökning av ålgräsets täckningsgrad och djuputbredning utfördes i oktober 2018 i norra Lommabukten på uppdrag av Kävlingeåns Vattenråd och i södra Lommabukten på uppdrag av Höje å Vattenråd. Undersökningen utanför Kävlingeån utfördes genom videofilmning av femton transekter i området Vikhög-Långa Bryggan och i vattendjupintervallet 1-8 m. Utanför Höje å videofilmades 16 transekter på motsvarande sätt mellan Habo Ljung och Blå Caféet.

 

Undersökningarna visade på mycket stora och friska bestånd av ålgräs i norra Lommabukten, utanför Kävlingeån. I huvuddelen av området förekom ingen påväxt. I området 0,5-1,2 m förekom, förutom de grundast förekommande plantorna av ålgräs, även relativt rikligt av borstnate och nating. I detta grunda område förekom en hel del fintrådiga alger, både löst och som påväxt framför allt på borstnate. Även i den södra delen, utanför Höje å, förekom stora bestånd av ålgräs och även av nate och nating.

 

Ålgräs förekom mellan ca 0,5 m och ut till 9,2 m som djupast vilket är i paritet med tidigare undersökningar 2012-17 utanför Kävlingeån och i hela bukten 2007. Medeldjupet i hela undersökningsområdet för den djupast förekommande plantan var 7,7 m, men med stora skillnader mellan norra och södra delen. Utanför Kävlingeån var maxmedeldjupet 7,7 (standardavvikelse 0,9 m) medan maxmedeldjupet utanför Höje å var 8,4 (standardavvikelse 0,7 m). Orsaker till detta är troligen i huvudsak topografiska med koppling till skillnader i bottenunderlag.

 

Som underlag till klassning av ekologisk status enligt Vattendirektivet har klassningsgränserna för ålgräs i typområde 6, Öresunds kustvatten, använts. Med ett medeldjup för djuputbredningen på 7 m ger detta statusen ”God” hela undersökningsområdet. Om endast den södra delen klassas är statusen ”Hög” med medelutbredningsdjup på över 8 m.

Sammantaget var det relativt små förändringar relativt 2016-17 utanför Kävlingeån liksom utanför Höje å relativt 2017. Det fanns dock en tendens till vikande populationer i båda områden, vilket möjligen kan bero på de höga temperaturerna 2018 eller naturliga cykler.

 

Det fanns kopplingar till vattendragstransporter av totalkväve och TOC under sommaren samt med ytvattentemperatur under sommaren i vissa djupintervall (2-4 m, 4-6 m). Ju högre transport respektive ju högre vattentemperatur, desto lägre täckning av ålgräs.

 

Ladda ned rapporten.

Sidan skapad 2012 av www.richardnilsson.com