Recipientkontroll till och med augusti 2017

2017-09-10

Recipientkontroll16 augusti var Alcontrol ute och genomförde årets åttonde provtagningar inom recipientkontrollen. Proverna har analyserats och finns nu tillgängliga för nedladdning nedan.

 

 

Sammanfattning augusti 2017

Näringstillstånd/eutrofiering

Kvävehalterna bedömdes genomgående som höga eller mycket höga i avrinningsområdet.

I Torpsbäcken – Övedsbäcken (stn 19) och Sularpsbäcken nedströms Södra Sandby reningsverk (stn 33) uppmättes extremt höga fosforhalter (250 respektive 130 µg/l). Vi övriga stationer bedömdes halten som mycket hög undantaget Vombsjöns utlopp (stn 17) där den var hög. Även vid provtagningen i juni uppmättes extremt höga fosforhalter i Torpsbäcken – Övedsbäcken (stn 19, 110 µg/l). Då grumligheten i vattendraget inte var anmärkningsvärt förhöjd kan den höga halten bero på koncentrationseffekt då vattnet rann mycket långsamt vid provtagningstillfället, eller utsläpp i området.

 

Ljusförhållanden

Grumligheten vid de provtagna punkterna var i huvudsak måttlig eller betydande, men starkt grumlighet vatten noterades i Vombsjöns utlopp (stn 17) och i Klingavälsån vid utloppet från Sövdesjön (stn 50). Att vattnet var starkt grumligt vid dessa två stationer beror sannolikt på förekomst av algblomning.

 

Syretillstånd och syretärande ämnen

Vid samtliga undersökta lokaler var vattnet syrerikt (d.v.s. syrehalter >7,0 mg/l), lite lägre halt noterades dock i Kävlingeån Örtofta kyrka uppströms landsvägsbron (stn 10, 6,9 mg/l). Syrgasmättnaden varierade mellan 73-110 %. En förhöjd syremättnad kan indikera algblomning och uppträder då ofta tillsammans med ett förhöjt pH-värde, vilket till exempel var fallet i Vombsjöns utlopp (stn 17, syremättnad 110 % och pH-värde 8,7). Orsaken är att upptaget av vattnets koldioxid vid fotosyntesen gör vattnet mindre surt.

 

Surhetstillstånd

Vattnets pH-värde var tillfredsställande (d.v.s. > 6,0) vid samtliga undersökta stationer och varierade mellan 7,8-8,7. pH-värde 8,7 bedömdes dock som ovanligt högt. Halten uppmättes tillsammans med förhöjd syremättnad och turbiditet i Vombsjöns utlopp (stn 17) och indikerar algblomning. Även ett pH-värde på 8,5 kan anses vara högt, värdet noterades i utloppet från Sövdesjön (stn 50) där också turbiditeten var förhöjd.

För övrigt noterades inga anmärkningsvärda analysresultat.

 

Sidan skapad 2012 av www.richardnilsson.com