Recipientkontroll till och med november 2017

2017-12-19

Recipientkontroll14 november var Alcontrol ute och genomförde årets elfte provtagningar inom recipientkontrollen. Proverna har analyserats och finns nu tillgängliga för nedladdning nedan.

 

 

Sammanfattning november 2017

Näringstillstånd/eutrofiering

Kvävehalten bedömdes som extremt hög i Bråån – Gamla landsvägsbron vid Örtofta kyrka (stn 27A). Vid övriga stationer bedömdes kvävehalten som mycket hög.

Fosforhalten var mycket hög vid alla de provtagna punkterna.

 

Ljusförhållanden

Grumligheten vid de provtagna punkterna bedömdes generellt som betydlig men vid Björkaån -Före utloppet i Vombsjön (stn 20)var den måttlig.

 

Syretillstånd och syretärande ämnen

Vid samtliga undersökta lokaler var vattnet syrerikt (d.v.s. syrehalter >7,0 mg/l). Syrgasmättnaden varierade mellan 85-96 %.

 

Surhetstillstånd

Vattnets pH-värde var tillfredsställande (d.v.s. > 6,0) vid samtliga undersökta stationer och varierade mellan 7,9-8,3.

För övrigt noterades inga anmärkningsvärda analysresultat.

 

Sidan skapad 2012 av www.richardnilsson.com