Recipientkontroll till och med oktober 2017

2017-11-17

Recipientkontroll19 oktober var Alcontrol ute och genomförde årets tionde provtagningar inom recipientkontrollen. Proverna har analyserats och finns nu tillgängliga för nedladdning nedan.

 

 

Sammanfattning oktober 2017

Näringstillstånd/eutrofiering

Kvävehalten bedömdes som extremt hög i Bråån vid både Ellinge golfbana (stn 53A) och Gamla landsvägsbron vid Örtofta kyrka (stn 27A) samt i Sularpsbäcken – Nedströms södra Sandby reningsverk (stn 33). Vid övriga stationer bedömdes kvävehalten som mycket hög.

Fosforhalten var övervägande mycket hög i området men hög i Djurrödsbäcken – Vid utloppet till Tolångaån (stn 52), Sularpsbäcken – Nedströms södra Sandby reningsverk (stn 33) samt i Klingavälsån – I utloppet från Sövdesjön (stn 50).

 

Ljusförhållanden

Grumligheten vid de provtagna punkterna bedömdes generellt som betydlig eller måttlig men i Klingavälsån – I utloppet från Sövdesjön (stn 50) var vattnet starkt grumligt.

 

Syretillstånd och syretärande ämnen

Vid samtliga undersökta lokaler var vattnet syrerikt (d.v.s. syrehalter >7,0 mg/l). Syrgasmättnaden varierade mellan 67-94 %.

 

Surhetstillstånd

Vattnets pH-värde var tillfredsställande (d.v.s. > 6,0) vid samtliga undersökta stationer och varierade mellan 7,9-8,4.

För övrigt noterades inga anmärkningsvärda analysresultat.

 

Sidan skapad 2012 av www.richardnilsson.com