Recipientkontroll till och med september 2017

2017-10-09

Recipientkontroll12 september var Alcontrol ute och genomförde årets nionde provtagningar inom recipientkontrollen. Proverna har analyserats och finns nu tillgängliga för nedladdning nedan.

 

 

Sammanfattning september 2017

Näringstillstånd/eutrofiering

Kvävehalten bedömdes som måttligt hög i Vombsjöns utlopp (stn 17) och som mycket hög i Klingavälsån vid utloppet till Kävlingeån (stn 35), medan den var extremt hög vid övriga stationer. De högre kvävehalterna jämfört med under sommaren förklaras av att tillväxtsäsongen är över tillsammans med ökade nederbördsmängder, vilket gör att näringsämnen följer med via avrinningen till vattendragen.

Fosforhalten var genomgående mycket hög vid de provtagna punkterna.

 

Ljusförhållanden

Grumligheten vid de provtagna punkterna bedömdes genomgående som betydlig.

 

Syretillstånd och syretärande ämnen

Vid samtliga undersökta lokaler var vattnet syrerikt (d.v.s. syrehalter >7,0 mg/l). Syrgasmättnaden varierade mellan 81-100 %.

 

Surhetstillstånd

Vattnets pH-värde var tillfredsställande (d.v.s. > 6,0) vid samtliga undersökta stationer och varierade mellan 7,9-8,4.

För övrigt noterades inga anmärkningsvärda analysresultat.

 

Sidan skapad 2012 av www.richardnilsson.com