Recipientkontrolldata till och med april

2017-05-16

Recipientkontroll12 april var Alcontrol ute och genomförde årets fjärde provtagningar inom recipientkontrollen. Proverna har analyserats och finns nu tillgängliga för nedladdning nedan.

 

 

Sammanfattning april 2017

Näringstillstånd/eutrofiering

Kvävehalterna bedömdes som mycket höga i huvudelen av provpunkterna med undantag för Bråån – Gamla landsvägsbron vid Örtofta kyrka (stn 27A) och Bråån – Ellinge golfbana (stn 53A) där de var extremt höga. Det var höga fosforhalter under april vid alla provtagningsstationer med undantag för vid Klingavälsån – vid utloppet till Kävlingeån (stn 36) där det var mycket höga fosforhalter. Både kväve- och fosforhalterna var förhållandevis normala för årstiden.

 

Ljusförhållanden

Grumligheten vid de provtagna punkterna var i huvudsak måttlig eller betydlig. Vid Klingavälsån – vid utloppet till Kävlingeån (stn 36) och Klingavälsån – I utloppet från Sövdesjön (stn 50) bedömdes vattnet som starkt grumligt.

 

Syretillstånd och syretärande ämnen

Vid samtliga undersökta lokaler var vattnet syrerikt (d.v.s. syrehalter >7,0 mg/l). Syrgasmättnaden varierade mellan 80-108 %.

BOD-halten (biologisk syreförbrukning) var förhållandevis låg.

 

Surhetstillstånd

Vattnets pH-värde var tillfredsställande (d.v.s. > 6,0) vid samtliga undersökta stationer och varierade mellan 7,9 och 8,5.

För övrigt noterades inga anmärkningsvärda analysresultat.

 

Sidan skapad 2012 av www.richardnilsson.com