Recipientkontrolldata till och med december 2017

2018-01-23

RecipientkontrollI och med senaste leveransen av recipienkontrolldata kan vi nu summera året som gått. Alcontrol tog proverna  12 december. Resultaten finns nu tillgängliga för nedladdning nedan.

 

 

Sammanfattning december 2017

Under december var det höga flöden i flera vattenförekomster i Skåne, vilket även var fallet i Klingavälsån – Vid utloppet till Kävlingeån och det gjorde att provtagning inte kunde utföras vid den provpunkten.

 

Näringstillstånd/eutrofiering

Kvävehalten bedömdes som extremt hög i Torpsbäcken – Övedsbäcken (stn 19), Björkaån -Före utloppet i Vombsjön (stn 20), Tranåsbäcken – Vid utlopp till Tolångaån (stn 51), Bråån – Ellinge golfbana (stn 53A) samt Bråån – Gamla landsvägsbron vid Örtofta kyrka (stn 27A). Vid övriga stationer bedömdes kvävehalten som mycket hög.

Fosforhalten var mycket hög vid alla de provtagna punkterna, dock med undantag för Klingavälsån – I utloppet från Sövdesjön (stn 50) där det var höga halter.

 

Ljusförhållanden

Grumligheten vid de provtagna punkterna bedömdes generellt som stark. Dock var den vid Kävlingeån – Högsmölla uppströms dammen (stn 3), Kävlingeån – Örtofta uppströms landsvägsbron (stn 10), Vombsjöns utlopp (stn 17) och Klingavälsån – I utloppet från Sövdesjön (stn 50) var den betydlig. Den höga grumligheten är troligtvis kopplad till det höga flödet i vattendragen.

 

Syretillstånd och syretärande ämnen

Vid samtliga undersökta lokaler var vattnet syrerikt (d.v.s. syrehalter >7,0 mg/l). Syrgasmättnaden varierade mellan 85-98 %.

 

Surhetstillstånd

Vattnets pH-värde var tillfredsställande (d.v.s. > 6,0) vid samtliga undersökta stationer och varierade mellan 7,8-8,3.

För övrigt noterades inga anmärkningsvärda analysresultat.

 

Sidan skapad 2012 av www.richardnilsson.com