Recipientkontrollen till och med maj månad

2017-06-28

Recipientkontroll16 maj var Alcontrol ute och genomförde årets femte provtagningar inom recipientkontrollen. Proverna har analyserats och finns nu tillgängliga för nedladdning nedan.

 

 

Sammanfattning maj 2017

Näringstillstånd/eutrofiering

Kvävehalterna bedömdes som mycket höga i huvudelen av provpunkterna med undantag för i Klingavälsån vid utloppet till Kävlingeån (stn 35) där den var hög. I Klingavälsån vid utloppet till Kävlingeån (stn 35) och Bråån vid Örtofta kyrka (stn 27A) uppmättes mycket höga fosforhalter medan de var höga vid Högsmölla (stn 3) och Björkaån före utloppet i Vombsjön (stn 20) samt låg i Vombsjöns utlopp (stn 17). Lägre fosforhalter under tillväxtsäsongen, då stort näringsupptag sker av plankton och omgivande växtlighet, är vanligt förekommande denna tid på året.

 

Ljusförhållanden

Grumligheten vid de provtagna punkterna var i huvudsak måttlig men i Klingavälsån – vid utloppet till Kävlingeån (stn 35) var det betydligt grumligt.

 

Syretillstånd och syretärande ämnen

Vid samtliga undersökta lokaler var vattnet syrerikt (d.v.s. syrehalter >7,0 mg/l). Syrgasmättnaden varierade mellan 87-120 %. En förhöjd syremättnad kan indikera algblomning, och uppträder då ofta tillsammans med ett förhöjt pH-värde (på grund av upptag av vattnets koldioxid vid fotosyntesen gör vattnet mindre surt) och grumlighet/turbiditet. I Vombsjöns utlopp (stn 17) och i Björkaån före utloppet i Vombsjön (stn 20) var syremättnaden 113 respektive 120 men varken pH-värdet eller turbiditeten var förhöjt vilket inte tyder på någon omfattande algförekomst

BOD-halten (biologisk syreförbrukning) var förhållandevis låg.

 

Surhetstillstånd

Vattnets pH-värde var tillfredsställande (d.v.s. > 6,0) vid samtliga undersökta stationer och varierade mellan 8,1 och 8,4.

För övrigt noterades inga anmärkningsvärda analysresultat.

 

Sidan skapad 2012 av www.richardnilsson.com