Provtagnings- och analysprogram

Nedan redovisas provtagningsprogrammet för recipientkontrollen. Datan levereras efter analys till den nationella datavärden på Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU.

För att få detaljer kring mätningarna så går du antingen till vår karta och klickar på respektive provpunkt eller så går du direkt till SLUs databank.

 

Vattenundersökningar inom Kävlingeåns avrinningsområde – Kemisk- fysikaliska analyser

 

Provtagning en gång varje udda månad vid 5 stationer

Stn 3             Högsmölla uppströms dammen
Stn 20           Björkaån före utloppet i Vombsjön
Stn 17           Vombsjöns utlopp
Stn 35           Klingavälsån vid utloppet i Kävlingeån
Stn 27 A        Uppströms Bråån vid gamla landsvägsbron Örtofta

 

Analyser av flöde, vattentemperatur, grumlighet, syrehalt, syremättnad, BOD7, totalfosfor, fosfatfosfor, totalkväve, nitrit+nitrat – kväve,  ammoniumkväve och pH. Provtagningsdatum mellan den 10 och 20 i varje provtagningsmånad.

 

Provtagning varje jämn månad vid 13 stationer

I huvudfåran

Stn 3             Högsmölla uppströms dammen
Stn 10           Örtofta uppströms landsvägsbron
Stn 17           Vombsjöns utlopp

I mynningen till Vombsjön

Stn 19           Torpsbäcken – Övedsbäcken

I Björkaån

Stn 20           före utloppet i Vombsjön
Stn 23           (Vollsjöån), nedströms Vollsjö
Stn 51           (Tranåsbäcken), i bäck från Äsperöd – Skåne Tranås
Stn 52           i bäck norr om Lövestad

I Bråån

Stn27 A        Vid gamla landsvägsbron, Örtofta kyrka
Stn 53 A        Bråån vid Ellinge golfbana

I Sularpsbäcken

Stn 33           Sularpsbäcken nedströms Södra Sandby reningsverk

I Klingavälsån

Stn 35           Vid utloppet Kävlingeån
Stn 50           I utloppet från Sövdesjön

Analyser av flöde, vattentemperatur, grumlighet, syrehalt, syremättnad, BOD7, totalfosfor, fosfatfosfor, totalkväve, nitrit+nitrat – kväve,  ammoniumkväve och pH.

Provtagning mellan 10 och 20 i månaden.

 

Provtagning en gång per vecka

Stn 3 Högsmölla.

Veckoproven förvaras djupfrysta och blandas upptöade till månadsprov proportionellt enligt veckomedelflödet.

På blandprovet sker följande analyser:

Totalfosfor, suspenderat material, totalkväve, nitrit – nitrat – kväve, fosfatfosfor, BOD7 och totalt organiskt kol (TOC).

Vid varje veckoprovtagning bestämmes flöde, vattentemperatur, syrehalt och syremättnad och konduktivitet.

 

Bottenfauna

Undersökning en gång vart tredje år. (2012)

Stn 3             Kävlingeån, Högsmölla nedströms bro
Stn 20           Björkaån, nedströms Sjöbo
Stn 35           Klingavälsån, vid Veberöd
Stn27 A        Bråån, nedströms gamla landsvägsbron
Stn 22           Björkaån vid Eggelstad, SMHI-station

 

Vattenföringsuppgifter

Vattenföringsmätstationer inom Kävlingeåns avrinningsområde:

Stn 3             Högsmölla
Stn 17           Vombsjöns utlopp
Stn 27           SMHI station vid Ellinge
Stn 35a         SMHI station vid Klingavälsån
Stn 22           Björkaån vid Eggelstad

Sidan skapad 2012 av www.richardnilsson.com